I tu, quina administració pública defenses?

A la CGT defensem...

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEMOCRÀTICA

Administració accessible i al servei de la majoria. Som treballadores i treballadors públics, amb consciència de pertànyer a la classe treballadora i servir des d'allò públic a ella, a la immensa majoria.

Serveis col·lectius que apleguen a tota la població, fora de la lògica de l'intercanvi mercantil i del benefici capitalista.

Serveis públics que escapen a la lògica del benefici privat i de l'acumulació de capital per part d'uns pocs.

Serveis dignes. Que puguen afrontar situacions d'emergència social sense vorejar el col·lapse. Sense ser desbordats per l'allau de necessitats socials.

Participació directa de les treballadores i treballadors i de les persones usuàries en la gestió dels serveis públics. Avançant cap a la seva autogestió.

AUGMENT DE LA INVERSIÓ

Ja n'hi ha prou de retallades. Blindatge, recuperació i ampliació del sector públic.

Major inversió pública en les necessitats socials col·lectives. Universalitat, suficiència i eficiència dels serveis públics.

Administració amb les portes obertes a l'atenció presencial. Amb dotació suficient de recursos i personal.

Creació de noves places d'ocupació pública. Increment de les dotacions de personal i mitjans dels serveis públics, incrementant les ofertes d'ocupació pública.

ADMINISTRACIÓ DE QUALITAT

Drets socials per a totes i tots. Contra la mercantilització de la cosa pública.

Serveis públics de qualitat, gratuïts, eficaços i eficients al servei amb la participació de la immensa majoria. Amb garanties laborals dignes per a totes les treballadores i treballadors vinculats a ells.

Contra l'ofensiva dels poders econòmics per a traure profit d'allò comú i inflar llurs beneficis privats. No al saqueig dels béns i serveiss col·lectius.

Contra la gestió d'allò públic al servei de grans empreses privades cap a les quals es desvien els recursos col·lectius.

Contra la cessió il·legal de treballadores i treballadors. Recuperació i/o internalització de tots els serveis i empreses públiques privatitzades i de les seues treballadores i treballadors. Per una gestió pública, popular i democràtica d'aquestes.

No als centres privats sostinguts amb fons públics que precaritzen al personal.

Ampliació dels serveis públics de gestió directa amb empleades i empleats públics.

Control sindical de l'organització del treball.

Baixada de ràtios, augment de la plantilla, fi de la subcontractació de serveis, millora de les infraestructures, bioclimatització dels centres de treball, formació per al personal de nova incorporació.

ESTABILITAT LABORAL

Defensa de l'ocupació de qualitat. Ocupació estable amb condicions laborals dignes. Ni contractació en frau de llei ni abús en la contractació temporal.

Contra la precarització en l'ocupació pública, l'abús de temporalitat i el frau en la contractació. Contra els nomenaments o contractacions temporals per al desenvolupament de tasques estructurals.

Erradicació de la precarietat en el sector. Tant pel que fa a personal interí com a treballadores i treballadors externalitzats.

Reducció del nivell de precarietat laboral a les Administracions Públiques en qualsevol de les seues formes: frau de llei, abús de temporalitat, discriminació pel tipus de relació contractual, externalitzacions i subcontractes, etc.

Personal estable per a atendre necessitats ordinàries, estables i permanents. La inestabilitat a l'ocupació i la precarització dels llocs de treball afebleixen les estructures dels serveis públics.

Creació de noves places, eliminació de les taxes de reposició i de les limitacions a l'increment de llocs de treball.

Plantilles adequades a les necessitats de les classes populars respecte a uns serveis públics dignes i de qualitat.

Compliment de la normativa en matèria de provisió de llocs de treball, que totes les vacants es publiquen a les ofertes d'ocupació pública, prou d'oposicions amb places amb comptagotes.

Transposició immediata a la normativa estatal interna a l'àmbit de la funció pública de la Directiva europea 1999/70/CE, clàusules 4 i 5 de l'Acord Marc, i rescabalament efectiu i dissuasiu enfront de l'abús de temporalitat.

Sancions efectives contra les administracions i/o els càrrecs d'alta responsabilitat per acció o omissió a l'abús de temporalitat.

Compromís ferm en defensa de les treballadores i treballadors en frau de llei. Estabilització efectiva de tot el personal públic en abús de temporalitat.

TRANSPARÈNCIA

Contra la falta de transparència, el corporativisme i la corrupció instal·lats al món polític i al sindicalisme de concertació.
Transparència tant a les borses de treball com al sistema de provisió de places.

Mecanismes de control als sistemes de convocatòria, creació i concurs de places. Compliment efectiu dels terminis i procediments d'ofertes públiques d'ocupació per a que se desenvolupen amb el màxim de transparència a tot el seu procés.

Processos d'accés a la funció pública transparents i àgils. Contra l’endollisme i els polítics i polítiques que pretenen col·locar als seus, siga de manera formalment legal o mitjançant pràctiques irregulars.

Llistes d'espera transparents, amb criteris per a la seua elaboració clars i amb accés fàcil a les i els aspirants. Amb informació precisa de la situació de cadascuna o cadascú. Participació sindical en el control i elaboració de reglaments de llistes que promoguen aquests principis.

MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS

Salaris i categories corresponents a les tasques que realment s'exerceixen.

Adaptació real dels mitjans de treball per al teletreball. Complement salarial que suplisca els costos d'aquest.

Sistemes de progressió i carrera professional sustentats en la formació i en la igualtat de tracte i accés. Que garantisquen la possibilitat, sense exclusions, de promocionar amb principis d'igualtat, transparència i justícia.

Disminució de tasques burocràtiques. Realització de les tasques que corresponen segons el grup i/o categoria. Formació adaptada a les necessitats del personal.

Actualització dels sous amb l'IPC real. Defensa del nostre poder adquisitiu. Equitat salarial tenint en compte la justícia distributiva i de gènere.

Reducció d'hores de treball per a afavorir la vida. Adaptació i adequació de les jornades de treball als riscs inherents als llocs, a l'edat i a les responsabilitats i càrregues socials.

Garantia de la salut física, mental i social de les empleades i empleats públics en el desenvolupament del seu treball i funcions.

DEMOCRÀCIA SINDICAL

Per un sindicalisme assembleari, solidari, llibertari, feminista, crític, laic, ecologista.

Per un sindicalisme de democràcia directa, de classe, honest i combatiu, autogestionari. Que es construïsca dia a dia des de la base, sense jerarquies. Amb el suport mutu i l'acció directa com a model bàsic de funcionament.

Contra el monopoli de la negociació col·lectiva en les administracions per part dels sindicats de concertació i per l'accés just i igualitari a aquesta.

CORRESPONSABILITAT

Promoció de la igualtat de gènere de manera transversal en les Administracions Públiques.

Contra la bretxa de gènere en el sector públic. Per a contribuir des del mateix a la superació de les desigualtats de gènere a la societat.

Plans d'igualtat efectius i valoració de les cures. Clàusules d'igualtat en els Convenis Col·lectius del personal laboral i Acords de Condicions del personal funcionari.

Ampliació dels permisos per cura de la descendència i d'altres familiars, independentment del grau de parentiu o víncle.

Augment de les hores de conciliació que ens permeta avançar en un model de treball que afavorisca la vida personal.

Lluita contra qualsevol discriminació. A treball d'igual valor, igual salari i iguals drets.

Per una administració que respecte la diversitat i les diferents mirades de les persones de qualsevol mena: gènere, orientació sexual, expressió i identitat de gènere i cultural, model social, model de família…

I tu? Quina administració defenses?

Contra les situacions d'espoli, abusos, retallades, precarització, corrupció, i deterioració deliberada del servei públic!